Niečo málo o našom svete

Náš literárno-dramatický odbor je prvým, a teda najstarším literárno-dramatickým odborom na základných umeleckých školách v Košiciach.

Cieľom vzdelávania je metódou tvorivej dramatiky rozvíjať
v žiakoch pohotovosť, fantáziu, schopnosť reagovať rýchlo
v zložitejších situáciách na javisku s prepojením na život, orientovať sa v literatúre, uvedomiť si krásy slovenčiny,
jej obraznosti i melodickosti, cibriť jazykovú čistotu, vedome pracovať s telom, rozvíjať rytmické a hudobné cítenie žiakov.

Tvorba predstavení prináša radosť, priateľstvá, učí žiakov vzdať sa svojej dominancie v mene celku, dôverovať sebe
(i režisérovi – pedagógovi), sile obrazu, pohybu, gesta, slova…

K dispozícii máme: knižnicu s aktuálne dopĺňanými titulmi, audio techniku, video i univerzálne a motivačné scénické prvky, rekvizity.

Je dôležité si uvedomiť, že dominantným cieľom LDO nie je vychovávať hercov a národných umelcov (aj keď to, samozrejme, poteší, ak sa pritrafí), ale samostatne tvorivo mysliace bytosti, ktoré budú schopné citlivo vnímať krásu i zložitosť života.
LDO je plnohodnotnou súčasťou života školy. Bez krásneho slova si už ani nemožno predstaviť koncerty hudobného či tanečného odboru, divadelné predstavenia i večery poézie.
Úspechy v súťažiach v prednese poézie a prózy tešia rodičov, samotných žiakov a ich priateľov, ako aj všetkých, ktorým záleží na kultúrnom, duchovnom a umeleckom raste mladých ľudí v Košiciach.

Platba školné / 2x ročne
(I.polrok – september až december, II.polrok – január až jún)

Číslo účtu: SK65 5600 0000 0093 0902 8002
Konštantný symbol: 0179
Variabilný symbol: každý žiak má svoj jedinečný v.s. – platí pri každej platbe (dostane od svojho pedagóga)

Rodičovské združenie 1x ročne na jedného žiaka: 20 €
Číslo účtu: SK76 0900 0000 0050 7619 9434
Konštantný symbol: 0179
Variabilný symbol: podľa učiteľa: každý žiak má svoj jedinečný v.s. – platí pri každej platbe (dostane od svojho pedagóga)